HABER ARŞİVİ

Lütfen Bir Tarih Seçiniz

E-Bülten

İsim Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

İstatistikler

  • Ziyaretçi Bugün436
  • Ziyaretçi Genel2.615.371
  • Bugün Gösterim449
  • Toplam Gösterim3.308.793
  • Online Sayısı2
Dilovası pilot bölge olmadı mı?
Dilovası pilot bölge olmadı mı?
28 Ağustos 2018 Salı Saat: 11:53

Dilovası pilot bölge olmadı mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası ve etrafındaki yerleşimlerdeki çevre sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 28 soru sorarak meclis gündemine taşıdı. Gergelioğlu, soru önergersinde 2006 yılınd

Dilovası pilot bölge olmadı mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası ve etrafındaki yerleşimlerdeki çevre sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 28 soru sorarak meclis gündemine taşıdı. Gergelioğlu, soru önergersinde 2006 yılında milletvekilleri tarafından kurulan komisyon hakkında da sorular sordu.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insan sağlığını ölümcül şekilde etkileyen Dilovasi ve etrafındaki yerleşimlerdeki çevre sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 28 soru sorarak meclis gündemine taşıdı.

 

İşte Gergerlioğlu'nun soru önergesi;

 

"2006 senesinde 2 Kocaeli milletvekili ve 61 milletvekilinin Dilovası'nda kansere bağlı ölümler ile sanayi kuruluşlarının ürettiği atık maddeler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığının ve işletmelerle ilgili kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi; bölgedeki olumsuzlukların giderilebilmesi, çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması yapılması istekleri üzerine kurulan araştırma komisyonu bir rapor hazırlamıştır. Komisyon bölgede de gerçekleşen toplantıları, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ile sivil toplum örgütlerinden elde ettiği bilgiler, yaptığı yazışmalarla elde ettiği belgeler, yerinde incelemeler ve alınan çeşitli örneklerin analizlerinden oluşan çalışmaları sonucunda tespit ettiği sorunları 29 maddede toplamıştır. İlk tespiti ?Çevre ve insan sağlığı ile ilgili birincil ilke olan koruyucu önlemler alınması hususunun bu bölgedeki uygulamalarda göz ardı edildiği açıkça görülmektedir" ifadeleri olan komisyonun sorunlara yönelik çözüm önerilerinin gerçekleşmesi için en fazla 5 sene zaman vermiştir.

 

"Bu bağlamda;

 

Dilovası'nda çevrede kirletici olarak yaygın olarak bulunan, Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Arsenik, Krom indikatör olarak kullanılarak bir biyoizleme çalışması yönünde 2006 TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Raporunda yapılan uyarıya uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'2006 TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Raporunda Dilovası Beldesi çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmelidir.' önerisi yerine getirilmiş midir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'TÜBİTAK-MAM ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmaların, biyo-izleme ve gerekli diğer çalışmaların neticesine göre; bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu değerlendirilmelidir.' önerisi yerine getirilmiş midir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda da kayıtlara dayalı bilgiye ulaşılamamıştır. Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli İlinde ivedilikle başlanılmalıdır. Ön teşhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Dilovasında, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılmalıdır.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonların ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince kurulması veya kurdurulması ve işletilmesi gerekmektedir' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun ölçüm sonuçları ile mevzuat gereği sürekli emisyon ölçüm cihazı bulundurması gereken tesislerin ölçüm sonuçları on-line olarak Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde kurulacak izleme merkezine iletilmelidir.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan evsel ve endüstriyel atık sularla yerleşim yerlerinin bir kısmını kapsayan evsel nitelikli atık sularının arıtılması planlanmaktadır. OSB Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ivedilikle (2007 yılı sonu) yaptırılmalıdır.'  önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Dil Deresinin ıslah çalışmaları; DSİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iş birliği ile biran önce gerçekleştirilmelidir. Dereye yabancı maddelerin atılmasının önlenmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile Kocaeli Valiliği, Belediyeler ve OSB Yönetimince sağlanmalıdır.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Kocaeli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün öncülüğünde Yeni Yıldız Mahallesi ile Fatih Mahallesinin kamulaştırma çalışması bir an önce tamamlanmalıdır' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Baca gazı arıtma ve toz tutma ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan (Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki-Sınır Değerini Sağlamayan) tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerekmektedir'  önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Bölgedeki metal ve hurda ergiterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, denetimlerin yetersiz olması; yurtiçinden ve yurt dışından gelen hurdaların detektörlerden geçirilmeden işlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından işletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından gelen hurdalarda işlem yapan işletmelerin panel alması zorunlu hale getirilmelidir.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Kocaeli İli I. Derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir doğal afetin ve/veya endüstriyel kazanın oluşması durumunda; bölgedeki can ve mal güvenliğinin tehdit edilebileceğinin yanı sıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya çıkabileceği açıkça görülebilir, önlem alınmalıdır'  önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taş ocakları başta çevre kirliliği olmak üzere arazi bozulmalarına neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taş ocakları da dahil olmak üzere) verilmemelidir. İşletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması ve faaliyetin tamamlamasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Atık toplayan firmaların atıkları ne yaptığı tam bilinmemektedir. Bölgede ücret karşılığı atık toplayan firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup olmadıklarının tespiti, topladıkları atıkları ne şekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince titizlikle gerçekleştirilmelidir.' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Ancak bölgede yapılan incelemelerde; işçi sağlığına yönelik işyeri denetimlerinin Dilovası'nın özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve planlı yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve işyeri havası ölçümlerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden olduğu bilinen, tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, kirlilik potansiyeli yüksek 34 işyerinde işçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268. maddesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyerlerinin açılmaması, çalıştırılmaması ve bu belgeleri olmayan işyerlerinin kapatılması gerekmektedir.'  önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

 

'Dilovası OSB imar planlarının tamamının 2006 yılı sonuna kadar onaylanması beklenmekteydi' bu beklenti karşılanmış mıdır? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'Dilovası OSB'ye ve yakın çevresine hizmet verecek bir tehlikeli atık yakma tesisi kurmak üzere Dilovası OSB Yönetimince Kocaeli Valiliği ile irtibata geçilmiş, tesis yeri için Dilovası OSB sınırları içinde uygun yer aranması planlanmıştır.' bu planlanma gerçekleştirilmiş midir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

'2015 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak bir atıksu arıtma tesisi inşa edilecek, Dilovası OSB içinde ana kolektör sistemi kurulacak' önerisine uyulmuş mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?

Rapora göre Dilovası Orgaize Sanayi Bölgesi'nde işletme belgesi alma zorunluluğu bulunan 116 işyerinin  % 65'inin işletme belgesi bulunmamaktadır. 27.08.2018 itibariyle işletme belgesi olmayan iş yeri sayısı kaçtır?

Dilovası hastanesine yakın olan Kömür ocaklarından çıkan tozlarının bölge halkı ve hastalar üzerindeki etkileri araştırılmış mıdır?

 

OSB'ler üretim amaçlı kurulurken sadece nakil faaliyetlerinde kullanılan Kömürcüler OSB'nin faaliyetleriyle ilgili bir işlem yapılmış mıdır?

Son 5 yıl içerisinde Dilovası ve çevresinde kansere yakalanan yurttaşların yıllara göre ayrılmış sayısı kaçtır? Bu kanser vakalarının sanayi kuruluşlarıyla şehrin iç içe olmasından kaynaklandığı iddiası doğru mudur?

 

Son 5 yıl içerisinde Dilovasında kanser sonucu hayatını kaybeden yurttaş sayısı kaçtır? Kanser sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşların cinsiyetlerine göre; bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlı olarak ayrılmış sayısı nedir?

Çevreyi kirleten şirketlere son 5 yıl içerisinde ne kadar ceza kesilmiştir?

Cezaların caydırıcı olmadığı için kirliliğin önlemediği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa hükümetin konuyla ilgili çalışmaları var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

 

Denizde, kömürden ve atıklardan kaynaklı çevre kirlilik ölçümleri yapılmış mıdır? Bu ölçümler yapılmış ve olumsuz çıkmışsa halen başta çocuklar olmak üzere Dilovası halkımızın denize girmesine neden müsaade edilmektedir?

 

Yıllardır kömür tozundan en çok etkilendiği belirtilen Turgut Özal Mahallesi ve Kayapınar Mahallesinin korunması için hangi önlemler alınmıştır? Erken tanı için bu mahallelerdeki yurttaşlar detaylı sağlık taramasından geçirilmiş midir?"

 Kocaeli Zirve

107 Okuma

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız :
E-mail Adresiniz :
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

Basında Ben

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

TBMM - Ömer Faruk Gergerlioğlu TV & 13. Bölüm

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

Basında Ben

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

Ölümünden 4 Gün Önce Kendi Cinayetini Yazdı!

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

Basında Ben

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

“Profesör pazarlarda domates satıyor”

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Basında Ben

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Dr. Gergerlioğlu: Çiftçi üzgün, çiftçi dertli, çiftçi borçlu!

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

Basında Ben

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

Gergerlioğlu'ndan İktidara Olay Yaratacak Sözler!

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

Basında Ben

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

TBMM - Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

Basında Ben

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

Basında Ben

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

OHAL Komisyonu'nda bilgiler karıştı

OHAL Komisyonu'nda skandal

Basında Ben

OHAL Komisyonu'nda skandal

OHAL Komisyonu'nda skandal

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

Basında Ben

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

TBMM - Günümüzde yargı "Adalet devletin temelidir." demiyor "Siyasi kaygılarım devletin temelidir." diyor.

 

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu kişisel bloğu Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız